26 dec 2012

Graninsamling

Av styrelsen | 2012-12-26 15:55

Julgranshämtning

11 dec 2012

Ingen reklam, tack!

Av styrelsen | 2012-12-11 21:40

Ingen-reklam-tack

Inledningsvis kommer de som redan satt upp egen skylt få den utbytt – övriga får skylten i brevinkastet för eventuellt senare bruk. Uppdateringen räknar vi genomförs mellan jul och nyår 2012.

8 dec 2012

Värme

Av styrelsen | 2012-12-08 10:32

Vi har fått önskemål från några medlemmar om att höja temperaturen på värmesystemet då det upplevs som kallt. Vi har hörsammat detta och justerat utrustningen. Värmeökningen kommer att ta några dagar innan det får effekt i alla lägenheter.

Vi räknar med att efter justeringen kunna nå en temperatur av ca 22°C i lägenheterna (i vistelsezonen).

5 nov 2012

Bindande anmälan extra lås och/eller titthål i lägenhetsdörr

Av styrelsen | 2012-11-05 16:29

Den intresseanmälan som genomfördes sept-okt 2012 har lett till att vi tagit in ett antal anbud. Anbuden har utvärderats och vi tar nu in bindande anmälan för installation enligt:

a. Extra lås, 2200 kr inkl. moms
b. Titthål/tittöga, 795 kr inkl. moms
Installationerna utförs av Låscentralen i Malmö (referens Martin Nettrup)

Undertecknad kontaktar nu de som redan anmält intresse – även övriga är välkomna – för att sammanställa en lista över anmälningar. Listan på anmälda översänds mitten november till Låscentralen.

Låscentralen kontaktar sedan respektive anmäld för att göra upp om tid för installation. Betalning görs genom kortbetalning eller kontanter direkt till Låscentralens installatör i samband med installation (d.v.s. inte genom bostadsrättsföreningen).

Bindande anmälan med kontaktuppgifter (Namn, lgh-nr, e-postadress och tel.nr) sänds till: andreas.simonsson@brflundvaster2.se alt. postfack lgh 6-1302 senast 2012-11-14.

4 nov 2012

Påminnelse om ordningsregler

Av styrelsen | 2012-11-04 22:14

Styrelsen vill påminna om att det finns upprättade ordningsregler vid föreningen, se Dokument på hemsidan.

Ett urval:

5. För att underlätta trappstädning får torkmattor inte läggas utanför entrédörr.

7. Trappor, hisshallar, garage, entréer och gemensamma uteplatser får inte belamras med skräp, bildäck, cyklar, barnvagnar etc., bl.a. av brand- och utrymningsskäl. Dessa utrymmen är inte avsedda som förvaringsutrymmen.

13. Cyklar får endast parkeras i cykelställ, i cykelgarage eller på annan anvisad plats.

22 okt 2012

Avgift varmvattenförbrukning

Av styrelsen | 2012-10-22 17:44

I dagarna skickades avgift för varmvattenförbrukning ut med förfallodag 2012-10-31. Tyvärr är underlaget ofullständigt. Underlag för räkningen skickas ut till samtliga så snart som möjligt.

Utskickad räkning avser förbrukningen april – juni 2012. Vad gäller administrationsavgiften så är det en avgift som Minol tar för att läsa mätaren.

19 sep 2012

Intresseanmälan extra lås och/eller titthål i lägenhetsdörr

Av styrelsen | 2012-09-19 18:32

Föreningen vill stämma av intresset av att delta i en gemensam upphandling av extra lås och/eller titthål till lägenhetsdörren. Genom att göra gemensam upp­handling räknar vi med att få ett bra pris, smidig installation och enhetligt utseende.

Detta är en intresseanmälan för att gå vidare med skarp förfrågan till leverantörer. Alla kostnader för installationen bekostas av lägenhetsinnehavaren. När vi vet kostnaden per enhet tar vi upp bindande beställning bland de intresserade. Vid för få intresserade avstår styrelsen från att genomföra gemensam upphandling.

Intresserade anmäler sitt intresse till: andreas.simonsson@brflundvaster2.se alternativt via postfack lgh 6-1302 senast 2012-10-14.

I anmälan anges om intresse avser:
a. Extra lås
b. Titthål
samt kontaktuppgifter såsom Namn, lgh-nr, e-postadress och tel.nr

19 sep 2012

Information från styrelsen – sept 2012

Av styrelsen | 2012-09-19 18:28

Hemsida

I dagarna går ett nytt infoblad ut till medlemmarna. Vi använder hemsidan före­trädesvis gå ut med information till medlemmarna. För att även de som inte använder hemsidan skall nås av information gör vi även utskick till alla medlemmar via pappersutskick emellanåt.

Avskärmning (plank) vid uteplats

Föreningen har inlett arbete med att söka bygglov för plank vid uteplats (gäller boende på botten­våning). Kostnaden för avskärmning står lägenhetsinnehavaren för.

Kontaktperson är Ewa Esbjörnsson Nilsson, ewa.esbjornsson@brflundvaster2.se.

Inglasning av balkong

Föreningen har påbörjat arbetet med att utforma ett förslag för balkonginglasning. Kostnaden för inglasning står lägenhetsinnehavaren för.

Kontaktperson är Monika Ahl, monika.ahl@brflundvaster2.se.

Parkeringsplats för MC

Intresseanmälan om garageplats för MC gick ut i somras. Avgiften är nu fastställd till 50% av ordinarie pris för bilplats i garage, det vill säga för närvarande 325 kr/mån.

Kontaktperson är Lars-Erik Danielsson, lars-erik.dahlstrom@brflundvaster2.se.

Våningsnumrering

Boendetavlan i respektive trapphus är nu uppdaterad. Därmed finns överensstämmelse mellan boendetavla, hiss och våningsmarkering på respektive plan.

Extra lås och titthål i dörr

Förslag från medlem har kommit in om komplettering av lägenhetsdörr med extra lås och titthål. Vi bifogar en intresseanmälan för att kunna göra en samlad upphandling. Kostnaden för extra lås/titthål står lägenhetsinnehavaren för.

Kontaktperson är Andreas Simonsson, andreas.simonsson@brflundvaster2.se.

Ingen reklam, tack!

Många av oss boende vill inte ha reklam i brevlådan och har därför satt upp egen skylt om detta på brevlådan. För att få ett enhetligt utseende på dessa skyltar avser föreningen att köpa in skyltar och dela ut till medlemmarna. Kostnaden för skylten står föreningen för.

När det gäller gruppreklam har direktmarknadsföringsbranschen och Konsumentombudsmannen ingått en överenskommelse om att respektera skyltar där de boende tackar nej till reklam.

Annorlunda förhåller det sig med gruppförsändelser. Till gruppförsändelser räknas gratistidningar, information från statliga och kommunala organ, politiska partier och ideella föreningar. Tanken är att denna information ska nå ut till alla varför gruppförsändelser delas ut till samtliga hushåll.
Källa: www.pts.se

Kontaktperson är Andreas Simonsson, andreas.simonsson@brflundvaster2.se.

Brant infart från Starvägen mot garaget

Det har genomförts två möten med kommunen avseende brant infart från Starvägen mot garage. Även om infarten är brant – så menar kommunen att den inte är tillräckligt brant för att den måste åtgärdas i dagsläget.

Inom ett par år avses det göras ett vägarbete på Starvägen (planändring), varpå vi åter får anled­ning att påverka kommunen vid detta tillfälle. Infarten ligger på kommunens mark.

31 aug 2012

Inbrott i garage – fjärrkontroll till garage urkopplad

Av styrelsen | 2012-08-31 16:42

P.g.a. inbrott i garaget har vi kopplat ur fjärrkontrollen till garaget. Funktionen ligger nere tills omkodning av sändare/mottagare genomförts.

Under tiden hänvisas till nyckelfunktionen för passage.

18 aug 2012

Cykelstöld ur cykelförråd

Av styrelsen | 2012-08-18 11:28

Vi har drabbats av cykelstölder ur cykelförrådet vid Grisslevägen 6. En av träribborna vid dörren är bortbruten, så man kan stoppa in handen och öppna låset inifrån.

Vi får försöka att åtgärda detta, men under tiden vill vi varna för att cykelförrådet inte ger den trygghet som man kan förvänta sig.

14 jul 2012

Inbrottsförsök

Av styrelsen | 2012-07-14 16:03

Vi har blivit utsatta för inbrottsförsök vid Grisslevägen 2. Natten till fredagen 2012-07-13 har någon försökt att från trapphuset bända upp dörren mot garaget – osäkert om man vid tillfället tagit sig in i garaget den vägen.

Därför ber vi alla att iaktta extra försiktighet såsom att:

  1. se till att entredörr/garageport stängs efter man passerat
  2. känna ansvar för vem man släpper in, t.ex. via porttelefon, uppställd dörr eller garageport
  3. inte lämna ut portkod till utomstående
9 jul 2012

Andrahandsuthyrning

Av styrelsen | 2012-07-09 21:47

Andrahandsuthyrning av lägenhet kräver styrelsens godkännande. Blankett för ändamålet är nu upplagd på sidan Dokument.

16 jun 2012

Handikapparkering

Av styrelsen | 2012-06-16 13:50

Två p-platser för rörelsehindrade finns nu i föreningen – utanför Grisslevägen 4 och 6.

Parkeringsmöjligheten gäller för rörelsehindrade besökare med särskilt parkeringstillstånd under max 24 timmar på vardagar (obegränsad tid på helger). Andra får bara stanna för av- och påstigning.

24 maj 2012

Ny styrelse

Av styrelsen | 2012-05-24 06:30

Ny styrelse i föreningen valdes vid föreningens årsstämma 2012-05-23, se länk.

8 maj 2012

Årsstämma och val av ny styrelse

Av styrelsen | 2012-05-08 22:08

Vi vill påminna om årsstämma om årsstämma som hålls 2012-05-23 kl 18:30 vid Änglagården, Västerkyrkan, Byggmästaregatan 21 i Lund (ingång från Vävaregatan).

Vid årsstämman kommer ny styrelse att väljas. Om du är intresserad av en plats i styrelsen – kontakta valberedningen (http://www.brflundvaster2.se/?page_id=20) senast 2012-05-18.

2 maj 2012

Cykelställ för gäster

Av styrelsen | 2012-05-02 19:24

Nu har vi skaffat och placerat ut cykelställ främst avsedda för våra gäster och temporär uppställning.

Cyklar till boende hänvisas även fortsättningsvis till cykelskjulen eller eget förråd.

21 apr 2012

Gemensamhetsanläggningar

Av styrelsen | 2012-04-21 16:38

Genom en lantmäteriförrättning har vi, tillsammans med våra grannfastigheter, skapat ett antal gemensamhetsanläggningar (GA). I lantmäteriförrättningen anges hur anläggningen skall genomföras och vilka fastigheter som skall ha del i den. Genom förrättningen beslutas också hur kostnaderna för anläggningens genomförande och drift skall fördelas.

Följande gemensamhetsanläggningar har beslutats:

MÅSEN GA:4, vägar

Grisslevägen, inklusive gångvägar utmed vägen, samt den gångväg som utgör Grisslevägens förlängning ut mot Fjelievägen. Infart från Starvägen mot parkeringsyta och mot garageinfarten till Lund Väster 2 (3). Tillhörande gatubelysning.

MÅSEN GA:5, dagvatten

Dagvattenledningar från brunnar på respektive fastighet till anslutningspunkterna mot kommunens ledningsnät

MÅSEN GA:6, vatten och avlopp

Vattenledningar från anslutningspunkterna mot kommunens ledningsnät fram till avstängningsventil för varje fastighet och avloppsledningar från anslutningspunkten mot kommunens ledningsnät fram till spolbrunn för varje fastighet

MÅSEN GA:7, miljöstation och gästparkering

Miljöstation vid Grisslevägen 11 respektive Grisslevägen 2, gästparkeringar vid miljöstation (Grisslevägen 11) samt utmed Grisslevägen 1-11

MÅSEN GA:8, garage och gård

Garage och gård till Lund Väster 2 och Lund Väster 3. Till anläggningen hör även växter och träd m.m.

MÅSEN GA:9, gångväg

Gångväg mellan miljöstation vid Grisslevägen 11 och Örnvägen

 

Andelstal utförande och drift

Kostnaderna för anläggningarnas utförande och drift skall fördelas mellan deltagande fastigheter enligt:

MÅSEN GA:4
vägar
MÅSEN GA:5
dagvtn
MÅSEN GA:6
vatten, avlopp
MÅSEN GA:7
miljöstn, gästpark
MÅSEN GA:8
garage, gård
MÅSEN GA:9
gångväg
Måsen 21
(Luzerngården)

1

1

Måsen 15
(HSB)

3

Måsen 16
(Lund Väster 3)

1

2

1

1

1

3

Måsen 17
(Wihlborgs)

3

2

1

Måsen 19
(Lund Väster 2)

1

2

1

1

1

3

Måsen 20
(Vinkelhaken)

3

2

1

1

3

Summa andelstal:

8

9

4

3

2

13

Exempel: Brf Lund Väster 2 står för kostnaderna i MÅSEN GA:4 till 1/8 medan i MÅSEN GA:8 till 1/2

Samfällighetsföreningen Lund Väster

För förvaltningen av MÅSEN GA:4, GA:5, GA:6, GA:7 och GA:9 har bildats en samfällighetsförening, Samfällighetsföreningen Lund Väster. Styrelsen består av 5 ledamöter och 2 suppleanter. Till ordförande har utsetts Mikael Adolfsson (Vinkelhaken). Representant från Lund Väster 2 är Bengt Skantz.

Förvaltning av MÅSEN GA:8, garage och gård

Förvaltningen av garage och gård mellan Lund Väster 2 och Lund Väster 3 undantas från Samfällighetsföreningen Lund Väster – och förvaltas istället direkt av delägarna, delägarförvaltning.

Vidare läsning

Underlag från Lantmäteriförrättningen finns samlade på sidan Dokument.

 

17 apr 2012

Ordningsregler, markis och avskärmning av uteplats

Av styrelsen | 2012-04-17 11:28

Ordningsregler

Styrelsen har utfärdat ordningsregler för Brf Lund Väster 2. Dessa är nu samlade i dokument, se länk (eller under avsnitt Dokument). I korthet handlar det om regler avseende aktsamhet, hänsyn och utvändig komplettering av hus.

Markis

Vidare har styrelsen upprättat blankett med avtal om särskilda regler för uppsättning av markis, se länk (eller under avsnitt Dokument). Dessa kompletterar ordningsreglerna och tydliggör styrelsens villkor för markisuppsättning. Ifyllt avtal om montering av markis tas emot av utsedd person i styrelsen, se länk.

Avskärmning (plank) till uteplats

När det gäller avskärmning (plank) till uteplats är detta föremål för bygglov. Styrelsen tittar vidare på detta. Därmed kan vi heller inte i nuläget godkänna ansökningar om uppsättning av avskärmning till uteplats.

Inglasning av balkong

Även inglasning av balkong är föremål för bygglov. Styrelsen har valt att avvakta med detta. Därmed kan vi heller inte i nuläget godkänna ansökningar om inglasning av balkong.

5 apr 2012

Batteriholk

Av styrelsen | 2012-04-05 12:07

Vi vill göra medlemmarna uppmärksamma på att det sedan mars 2012 finns batteriholk uppsatt i anslutning till källsorteringen (parkeringen vid Grisslevägen 11). Se även länk.

5 apr 2012

Felaktig krypteringsavgift

Av styrelsen | 2012-04-05 11:57

Styrelsen har fått information från en medlem som fått felaktig faktura från Telia som tog ut en krypteringsavgift om 49 kr/mån.

Styrelsen vill göra medlemmarna uppmärksamma på att det normala tv-utbudet ingår i avgift från föreningen. Om du också drabbas av en liknande avgift skall du ta kontakt med Telia för att rätta till felet. Se även länk.

21 mar 2012

Servicenycklar

Av styrelsen | 2012-03-21 08:29

Nycklar till serviceutrymmen (t.ex. för värme, vatten och elutrustning) i fastigheten innehas av vissa personer i styrelsen, se länk.

Så om du av någon anledning behöver komma åt denna typ av utrustning – kontakta någon av dessa.

14 mar 2012

Sopor

Av styrelsen | 2012-03-14 21:18

I anslutning till respektive hus (Grisslevägen 2, 4 och 6) finns utrymme med sopkärl för restavfall och matavfall.

källsorteringen (parkeringen vid Grisslevägen 11) finns plats för metall-, plast-, pappersförpackningar, tidningar, färgat/ofärgat glas och batterier.

För övrigt avfall hänvisas till återvinningscentral, t.ex. Gunnesbo återvinningscentral på Traktorvägen 18, Lund.

För allas skull – håll er till dessa sopkärl. Och har ni mycket att slänga, åk till återvinningen så vi slipper sopberg utanför soptunnorna!

6 mar 2012

Information från styrelsen – mars 2012

Av styrelsen | 2012-03-06 17:24

Hemsida

I dagarna går ett nytt infoblad ut till medlemmarna. Föreningen kommer i fortsättningen företrädesvis gå ut med information till medlemmarna via hemsidan.

Lånebindning

Föreningen har nu tecknat lån för finansiering av fastigheten. Arbetet utföll på följande sätt:

Lån
Belopp
[kr]
Ränta
[%]
Ekonomisk plan Årsränta
[kr]
Villkors-
ändringsdag
1
18 140 000 3,04% 3,50% 551 456 2014-01-30
2
20 000 000 3,16% 4,40% 632 000 2015-01-30
3
18 140 000 3,60% 5,20% 653 040 2017-01-30
Summa 56 280 000 1 836 496

Jämfört med ekonomisk plan sparar föreningen över 630 000 kr/år (!) i minskade ränteutgifter.

Teknisk förvaltning (fastighetsskötsel)

Teknisk förvaltning innefattar bl.a: fastighetsjour, skötsel av installationer (t.ex. värmeundercentral och ventilationssystem), inre skötsel (t.ex. städning våningsplan och trappor), yttre skötsel (t.ex. vinterhållning).

Föreningen använder Lawe’s Fastighetsservice för utförandet. Felanmälan avseende teknisk förvaltning skall i första hand gå via föreningens kontaktperson, Elisabeth Sundqvist (lgh 5-1001), elisabeth.sundqvist@brflundvaster2.se.

Nycklar

Föreningens kontaktperson avseende nycklar är Kai Asp (lgh 6-1502), kai.asp@brflundvaster2.se. Om du behöver fler nycklar till din lägenhet, eller om du blivit av med nyckel, kontakta Kai för information om hur du skall gå till väga.

Garageplatser

Föreningens kontaktperson avseende garageplatser är Lars-Erik Dahlström (lgh 6-1403), lars-erik.dahlstrom@brflundvaster2.se. 1 st fjärrkontroll per garageplats ingår i hyresavtalet och delas ut av Lars-Erik.

Årsstämma

Årsstämma planeras hållas onsdagen 23 maj kl 18:30 i Änglagården, Västerkyrkan, Byggmästaregatan 21 i Lund. Motioner/förslag inför årsstämma skall sändas till styrelsen (styrelse@brflundvaster2.se) senast 2012-04-15.

Vid årsstämman kommer ny styrelse att väljas. Om du är intresserad av en plats i styrelsen – kontakta valberedningen (http://www.brflundvaster2.se/?page_id=20) senast 2012-05-18.

26 feb 2012

Ekonomisk förvaltning

Av styrelsen | 2012-02-26 16:29

JM inleder samarbete med UBC Ekonomisk förvaltning i Sverige AB (UBC). Detta samarbete börjar gälla fr.o.m. 2012-04-01 och innebär följande för dig som medlem i JMs förvaltade bostadsrättsföreningar:

  • Avier från UBC kommer att skickas ut och inbetalningen sker till bankgiro 5281-6444 eller plusgiro 4895703-9 som finns angivet på inbetalningskortet. Avgiften/hyran betalas i förskott den sista vardagen i månaden innan. Avgiften/hyran aviseras för 3 månader åt gången.
  • Om du idag anmält inbetalning via autogiro av årsavgiften/hyran måste ny anmälan göras. Fyll i blankett (hämtas under avsnitt Dokument) samt återsänd anmälan senast 2012-03-02, så kan du även fortsättningsvis använda dig av autogiro för inbetalning. Autogiroanmälan skickas till UBC, Box 904, 751 09 Uppsala
  • UBC sköter medlems- och lägenhetsförteckning
13 feb 2012

Avgift för triple-play (internet, telefon och tv)

Av styrelsen | 2012-02-13 08:22

Avgift för tripple-play (internet, telefon och tv) ingår i föreningens avgift till medlemmarna med fn 216 kr/mån. Då ingår:

  • Telia Bredband FiberLan (100 Mbit/s ner och 10 Mbit/s upp)
  • Telia Bredbandstelefoni (fasta abonnemangsavgiften)
  • Telia Digitaltv (kanalpaket Lagom)
Eventuell utökning av innehållet debiteras den enskilde med faktura direkt från Telia.
Se upp! Det har förekommit att Telia skickar ut avi på kabel-tv till enskilda. Vi ber er se upp med detta och bestrida till Telia i det fall avgiften ingår i föreningens avgift.