27 feb 2014

Hel inglasning av balkong/uteplats

Av styrelsen | 2014-02-27 11:29

Styrelsen har lämnat in ny ansökan om bygglov för balkonginglasning – denna gång avseende hel inglasning. Byggnadsnämnden beviljade vid sammanträde 2014-02-14 föreningen bygglov. Därmed har nu föreningen tre aktiva bygglov:

 • plank uteplats (länk)
 • inglasning av balkong/uteplats (vindskydd) (länk)
 • hel inglasning av balkong/uteplats (enligt nedan)
Utformning
Styrelsen har upprättat följande krav kring inglasningen:
 1. Foglösa glasskivor som fäst i skena och hänger i ovanstående balkongplatta (likt skjutdörrar till garderob). I underkant fäst de i skena i balkonggolv (på insida balkongräcket). Glasskivorna är öppningsbara och går att föra ihop.
 2. Glas – ofärgat, klart glas
 3. Profiler – utförs i kulör RAL 7011 (likt balkongräcken)
 4. Stomme vid inglasning utan överliggande balkong – sker utan skada på fasaden och utförs i kulör RAL 7011
 5. Plintar vid inglasning uteplats – sker utan skada på isolering till garage eller andra försörjningsanläggningar
 6. Styrelsen har godkänt en balkongentreprenör som uppfyller ovanstående kriterier. Dock kan vi inte neka medlem som vill använda annan leverantör om kriterierna i övrigt uppfylls.

Tider
Bygglovet upphör att gälla om inglasning inte påbörjats inom 2 år och avslutats inom 5 år. Bygglov är sökt för alla lägenheter, men det är inte villkorat att alla genomför inglasning.

Byggnadsarbetet får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat startbesked – styrelsens kontaktperson för balkonginglasning sköter dessa kontakter med stadsbyggnadskontoret.

Ekonomi; avgift till föreningen
Föreningen har stått för kostnaden att ta fram bygglov. Föreningen kommer ta ut en avgift om 500 kr av de medlemmar som beviljas tillstånd av föreningen att genomföra inglasning – detta för att kostnaden på bästa sätt skall fördelas på de som nyttjar bygglovet.

För medlemmar som sedan tidigare betalat för inglasning (vindskydd) utgår ingen ny avgift – tidigare avgift täcker även komplettering till hel inglasning.

Styrelsens tillstånd
Hel inglasning kräver styrelsens tillstånd. Ansökan görs till styrelse@brflundvaster2.se. I ansökan skall anges:

 1. vilken entreprenör man använder och under vilken period som arbetet beräknas pågå
 2. att man uppfyller den utformning som angivits ovan samt att man accepterar att föreningen tar ut en avgift om 500 kr för bygglovskostnader (alternativt meddelar att man sedan tidigare betalt avgift för inglasning/vindskydd)