11 jan 2017

Energiuppföljning 2016

Av styrelsen | 2017-01-11 06:56

Värmeförbrukningen ökade under 2016 (4%); fjärrvärmeförbrukning ökade med 37%, samtidigt som återvinningen från värmepumpen minskade med 13%. Under året har även varmvattenåtgången ökat något (3%). Att fjärrvärmeförbrukningen ökat tolkas som att vi sämre kunnat tillvarata värmeåtervinning från vår värmepump, samtidigt som behovet ökat.

Föreningen har, sedan juli 2016, infört gemensam el; därmed ingår nu hushållsel i elmätningen. Jämförelse av elförbrukningen mot tidigare år är därför svårare, dock kan nämnas att värmepumpens elförbrukning minskat under 2016.

2016 2015 Förändring
Värme:
från Fjärrvärme, MWh 233 170 +37%
från Värmepump, MWh 298 341 -13%
summa Värmeförbrukning, MWh: 531 511 +4%
El:
Fastighetsel, MWh 249 (171) ändr förutsättn
varav Värmepump, MWh -78 -90 -13%
netto Fastighetsel, MWh 171 (81) ändr förutsättn