10 apr 2016

Detaljplan Måsen 21 (Tärnvägen)

Av styrelsen | 2016-04-10 18:33

Lunds kommunUppdaterad – Styrelsen för Brf Lund Väster 2 och 3 har gemensamt tagit fram en skrivelse med synpunkter kring ändrad detaljplan för grannfastigheten Måsen 21.

Synpunkter sammanfattas enligt nedan:

 1. Vi föreslår att ny bostads­bebyggelse får en högsta totalhöjd om 50,0 meter över nollplanet eller 4 våningar, och att man vid bygglovsprövning poäng­terar att denna höjd inte får överskridas!
 2. Vi föreslår att alla ingångar till studentboendet ska vara riktade mot Tärn­vägen. Med entrén Tärn­vägen 10E riktad mot Grisslevägen och Måsen ga:7 blir det en påtaglig risk att studentboendet använder vår ser­vice – och vi vill undvika denna form av osämja.
 3. Utfart Starvägen mot Fjelievägen – För att un­derlätta utfart vid ökad trafik föreslås att befintliga trafiksignaler (Fjelie­vägens över­gångs­ställe vid Stilgjutaregatan och korsningen Fjelievägen/ Fasan­vägen) koordi­neras för att slussa ut biltrafik från Starvägen. Enkelt uttryckt, sensor aktive­rar knappen vid övergångsstället när bilar på Star­vägen vill köra ut.
 4. Infart Starvägen från Fjelievägen – Vi föreslår parkeringsförbud utmed Starvägen från Fjelie­vägen till Grisslevägen/Hök­vägen för att lättare svälja ökad trafik­mängd.
 5. Vi föreslår bättre överensstämmelse med gällande parkeringsnorm i Lund, samt att man vid reducering tydligare garanterar hur detta skall åstad­kom­mas.
 6. Vi föreslår att sopnedkast installeras i anslutning till respektive punkthus samt att sopsug eller likvärdigt system installeras för att transportera soporna mellan sopnedkast och sophus. Motsvarande föreslås för sop­hanteringen vid vårdcentral och studentboende. Oavsett lösning vill vi att man inte ställer upp sopkärl utan inbyggnad.
 7. Vi föreslår att det även fortsättningsvis skapas yta mellan förskola och kvartershuset i form av asfalterad/stenbelagd gång/cykelväg så man kan passera utan omväg mot Örnvägen. Risk att passerande även fort­sätt­ningsvis kommer ta kortaste vägen – antingen likt borttagen gångväg, eller via gångväg framför entré Grisslevägen 9.
 8. Andelstalen för gemensamhetsanläggningar där Måsen 21 ingår kommer behöva räknas om. Vi utgår från att kostnaden för lantmäteriförrättningen står Måsen 21 för.
 9. Vi tycker friytan som räknats fram för tillkommande bostadsbebyggelse är för liten och avvikelsen till omkring­liggande bostadsbebyggelse är betydan­de. Vi före­slår att man skall hålla ett minimikrav om 40 m2 friyta per 100 m2 våningsyta (motsvande cirka 30 m2 friyta per lägenhet).
 10. När Stadsbyggnadskontoret i ny detaljplan vill ”bekräfta rådande använd­ning av student­bostäder” vill vi visa att detta är stick i stäv med vad fastig­hetsägarens ombud argumenterade inför Mark- och miljödomstolen 2014 i samband med prövning av tidsbegränsat bygglov för studentboende.
 11. När man nu vill bekräfta rådande användning (studentbostäder) förväntar vi oss att fastighets­ägaren åläggs uppfylla Boverkets byggregler i enlighet med användningen

Information kring planerna på att bebygga grannfastigheten.

Underrättelse-Samråd 2016-02-05

Se vidare:
Lunds kommun, Planer på gång, Lund
Weidekke bostad, Grönalund