16 nov 2015

Gemensam el

Av styrelsen | 2015-11-16 16:31

lampaStyrelsen vill införa gemensam el i vår förening för att spara pengar åt medlemmarna. Systemet liknar det system som idag finns för varmvattenförbrukningen. Det är inte taget något definitivt beslut än.

Vad innebär gemensam el?

Idag har varje lägenhet eget elabonnemang och betalar fasta avgifter om minst 140 kr/mån till nät- och elbolag. Utöver detta har föreningen ett abonnemang för den el som används till belysning, hissar, värmecentral m.m.

Med gemensam el kopplas alla lägenheterna till föreningens elabonnemang. Det innebär att föreningen och alla medlemmar bara betalar för ett elabonnemang istället för 69. Föreningen kommer istället installera egna elmätare för att mäta förbrukningen till varje lägenhet som sedan debiteras på samma avi som årsavgiften till föreningen. Ett eget mätsystem har så klart en kostnad, men den kostnaden betalas tillbaks mycket snabbt jämfört med vad medlemmarna betalar för separata elabonnemang. Den investering som måste göras i elmätare betalar sig på 1-1,5 år.

Med ett elabonnemang tecknar styrelsen avtal med elbolaget. Ambitionen är att få bättre pris än vad som är möjligt för enskilda lägenheter då föreningen blir en större kund.

Vilka är fördelarna?

Den stora fördelen är lägre utgifter för medlemmarna eftersom de fasta kostnaderna blir lägre när vi delar på föreningens abonnemang istället för att alla betalar för ett eget. Eftersom elen debiteras på samma avi som föreningsavgiften så blir det färre räkningar att betala, och för de som inte själv vill engagera sig i att hitta ett bra elavtal blir det en fördel att detta hanteras av styrelsen.

Vilka är nackdelarna?

Eftersom många delar på ett elabonnemang kan inte varje medlem själv välja vilket elavtal som ska gälla. D.v.s. om någon har en stark åsikt om att elen ska vara billig och någon annan tycker att den måste vara grön kan det vara svårt att tillgodose allas önskemål.

Ansvar för mätdatainsamling och debitering av hushållsel hamnar hos föreningen. För den tjänsten tecknas ett serviceavtal med leverantör av elmätarna som även innefattar åtgärd vid fel på elmätare. Om det avtalet sägs upp någon gång i framtiden och mätarna går sönder får föreningen betala. Även med detta inräknat så är det fortfarande mycket billigare än motsvarande kostnad för separat elabonnemang till varje lägenhet.

Vad händer med mitt nuvarande elabonnemang?

Eftersom din nuvarande elmätare kommer att ersättas med en ny och föreningen därmed tar över elmätningen upphör alla avtal mellan dig som lägenhetsinnehavare och elbolagen. Du behöver inte göra någonting, föreningen tar hand om avslutning av samtliga elabonnemang och montering av nya mätare. Eftersom det gamla abonnemanget helt upphör så avbryts även eventuella bindningstider.

Hur kommer debiteringen att ske?

Förbrukningen för varje lägenhet kommer att debiteras i efterskott på månadsavin som skickas ut av föreningen. Eftersom avierna skickas ut kvartalsvis kommer elförbrukningen att debiteras med 1-4 månaders fördröjning (likt varmvattendebiteringen).

Hur stor blir skillnaden i avgifterna?

Idag (år 2015) är den fasta kostnaden till nätbolaget (Kraftringen) 1 714 kr/år/lgh. Den fasta kostnaden till elbolaget varierar beroende på vilket elbolag man valt, men vi räknar här med 315 kr/år/lgh (Kraftringen). För avläsning av varmvattenförbrukning (Minol) betalar föreningen 272 kr/år/lgh. Dessa avgifter försvinner eller blir lägre men istället tillkommer nya kostnader.

Föreningens eget abonnemang behöver säkras upp för att klara kapaciteten av alla lägenheternas förbrukning till en kostnad av ca 23 000 kr/år (336 kr/år/lgh). Tjänst för mätdatainsamling och överföring till medlemmarnas månadsavier blir 213 kr/år/lgh; då ingår även avläsning varmvattenförbrukning.

Hopräknat blir detta 2 301 kr/år/lgh idag mot 549 kr/år/lgh med gemensam el – alltså en besparing på 1 752 kr/år/lgh eller 146 kr/mån/lgh.

Påverkas min avgift till föreningen?

Den fasta kostnaden för ”elabonnemanget” står föreningen för genom våra årsavgifter. I budget för 2016 finns utrymme för detta och årsavgiften för 2016 ändras inte av att gemensam el införs.

Påverkas det rörliga elpriset?

Ja. Idag har varje lägenhet ett eget avtal och därmed olika elpriser. Med gemensam el kommer alla att ha samma avtal och därmed samma pris. Hur stor skillnad det blir beror både på vilket elpris du har idag och vilket elpris föreningen kan få. Eftersom föreningen är en stor kund med 68 lägenheter kan det dock finnas ett bättre förhandlingsläge gentemot elbolagen än vad en enskild lägenhetsinnehavare har.

För 2016 blir föreningens avgift för hushållsel 100 öre/kWh, vilken skall täcka det rörliga elpriset till både nät- och elbolaget.

Hur mycket kostar det att göra bytet?

Investeringskostnaden för inköp av elmätare och insamlingscentral samt arbetet för att installera dem är ca 140 000 kr (ca 2 000 kr/lägenhet). Denna kostnad står föreningen för och ingår i budget för 2016.

Varför måste vi byta elmätarna?

De nuvarande elmätarna ägs av nätbolaget (Kraftringen) och måste lämnas tillbaka när elabonnemangen avslutas. Dessutom rapporterar dessa mätare sin förbrukning via elnätet tillbaka till nätbolaget. För den gemensamma elen vill vi istället att förbrukningen ska rapporteras till föreningen vilket kräver nya mätare med andra vägar för datainsamling.

De nya elmätarna monteras på samma plats som de gamla, i källaren i respektive byggnad.

Vad händer om min elmätare går sönder?

För dig som medlem är det ingen skillnad mot idag, d.v.s. du gör felanmälan som vanligt. Så länge vi har ett serviceavtal om mätdatainsamling reparerar den leverantören mätarna.

Jag vill ha kvar mitt nuvarande abonnemang – kan ni byta för alla utom min?

Nej. Antingen gör vi detta för hela föreningen eller inte alls.

Vem beslutar om gemensam el ska genomföras?

Föreningens stadgar är förberedda för denna typ av förändring, så styrelsen kan fatta beslutet utan hänvisning till föreningsstämma.

När sker bytet?

Om Styrelsen beslutar att göra det så blir det sannolikt i början av 2016, vi kommer informera om avbrott separat.

Jag har fler frågor – vart ska jag ställa dem?

Styrelsen håller ett informationsmöte för sina medlemmar med anledning av gemensam el:

Var: Styrelserummet som ligger bland källarförråden i Grisslevägen 6
När: söndagen den 6:e december kl. 15:00