15 mar 2013

Inglasning av balkong/uteplats

Av styrelsen | 2013-03-15 14:32

Fasad åt västerIntresseanmälan om inglasning har lagts ut i medlemmars brevlådor. Nedan beskrivs lite mer:

Bakgrund
Vid årsstämma 2012 fick styrelsen i uppdrag att ta fram förslag på inglasning av balkonger. Styrelsen har sedan dess arbetat med frågan. Kontakt med kommunens stadsarkitekt har tagits. Enligt Detaljplan för området får vi inte bygglov till full inglasning av balkong – däremot är det ok att lämna öppet längs långsida så inglasningen fungerar som vindskydd. Parallellt med detta har kontakt med entreprenörer gjorts, med titt på referensanläggningar och kostnadsförslag, vilket gjort att styrelsen kommit fram till ett förslag som förankrats genom Bygglov från byggnadsnämnden.

Förslag
Utarbetat förslag består av foglösa glasskivor som fäst i skena och hänger i ovanstående balkongplatta (likt skjutdörrar till garderob). I underkant fäst de i skena i balkonggolv (på insida balkongräcket). Inglasningen täcker båda balkonggavlar samt sträcker sig ca 1,2 meter in från var sida av balkongens långsida. Glasskivorna är öppningsbara och går att föra ihop. Samma lösning är tänkt till uteplatser på bottenvåning. Förankring till balkong som inte har ovanliggande balkongplatta är ännu inte fastställd.
Fasad åt norr, öster, söder, väster

Tider
Bygglovet upphör att gälla om inglasning inte påbörjats inom 2 år och avslutats inom 5 år. Bygglov är sökt för alla lägenheter, men det är inte villkorat att alla genomför inglasning.

Ekonomi; avgift till föreningen
Föreningen har stått för kostnaden att ta fram bygglov. Föreningen kommer ta ut en avgift om 500 kr av de medlemmar som beviljas tillstånd av föreningen att genomföra inglasning – detta för att kostnaden på bästa sätt skall fördelas på de som nyttjar bygglovet. Kostnader för inglasning står den enskilde medlemmen för. Kostnadsförslag för inglasning hänvisar vi till enskilds offert från entreprenör.

Intresseanmälan
Intresseanmälan har gått ut för att fånga upp de som är intresserade av inglasningen för att kunna ge mer riktad information till dessa. Svarstiden är ganska kort – men det är med hänsyn till leveranstid och att den enskilde vill kunna nyttja inglasningen redan till 2013 års sommarsäsong.

Besöksräknare

375 513 besökare sedan 2019-09-18